DE ROLVERDELING

Het verzuimprotocol

Het verzuimprotocol

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, worden diverse stappen doorlopen om ervoor te zorgen dat deze zo snel mogelijk weer terug op de werkplek is. Deze stappen vormen de regels waaraan u en uw werknemer zich moeten houden. Deze regels heeft de overheid beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter die per 1 april 2002 van kracht is. Bedrijven nemen deze regels in hun verzuimprotocol op.

 

In het kort komen deze regels op het volgende neer:

 • U meldt de ziektegevallen in uw onderneming tijdig aan bij uw Arbodienst, uiterlijk op de vierde dag. In uw samenwerking met ons is een melding in het verzuimvolgsysteem voldoende.
 • U legt een re-integratiedossier aan, waarin ondermeer alle door u en de werknemer gemaakte afspraken en ondernomen activiteiten gericht op herstel en re-integratie zijn vermeld (ook hierin voorziet ons verzuimvolgsysteem).
 • Wanneer een werknemer zes weken ziek is en de verzuimdienst voorziet dat het verzuim lang zal duren, zal deze een advies uitbrengen over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting. Dit advies wordt meestal opgesteld door de bedrijfsarts, eventueel in samenwerking met de arbeidsdeskundig casemanager;
 • Als er mogelijkheden zijn voor terugkeer op het werk, maakt de werkgever samen met u uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak voor herstel en re-integratie, op basis van het advies van de bedrijfsarts. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld;
 • U krijgt uiterlijk in de achtste week een arbeidsdeskundig casemanager aangewezen die de uitvoering van het re-integratieplan coördineert, begeleidt en de onderlinge contacten verzorgt;
 • Na 42 weken ziekte wordt ook het Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen (UWV) geïnformeerd over het verzuim;
 • Tussen 11 en 12 maanden is er een verplicht “wettelijk opschudmoment”. Tijdens dit moment bespreken casemanager, werkgever en werknemer de lopende re-integratie en stellen zo nodig het plan van aanpak bij.
 • Uiterlijk in de twintigste maand stelt u samen met de werkgever een re-integratieverslag op, op basis van het dossier. In dit verslag worden de inspanningen vermeld die zijn gedaan om u weer aan de slag te laten gaan;
 • U dient het re-integratieverslag samen met de WIA -aanvraag in bij het UWV. Dit moet u doen binnen 21 maanden na de ziekmelding. Het UWV beoordeelt op basis hiervan of er genoeg gedaan is door uw werkgever om u te re-integreren en of u voldoende heeft meegewerkt aan re-integratie;
 • U en uw werkgever kunnen vanaf het begin van de ziekte een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, ingeval een van beiden vindt dat de andere partij niet genoeg inspanningen heeft verricht of wanneer één van de partijen het niet eens is met het advies van de arbodienst. Ook kunt u bij het UWV een oordeel vragen over het wel of niet ziek zijn van uw werknemer;
 • Voor de WIA kunt u verzoeken  om “vrijwillige loondoorbetaling werkgever”. De datum einde wachttijd wijzigt dan niet, maar de beoordeling wordt uitgesteld. De argumenten voor deze regeling zijn:

- Reeds vergevorderde werkhervatting

- Niet doorkruisen van ingezette re-integratieactiviteiten

- Een daardoor ongewenste WIA beoordeling

Als u een vast contract heeft, kan uw werkgever bij het UWV werkbedrijf  (het vroegere Arbeidsbureau) pas na 2 jaren ziekte en pas wanneer er geen re-integratiemogelijkheden te verwachten zijn, een ontslagvergunning aanvragen.

Contact

Centrum voor Bedrijfsgezondheid B.V.

Plesmanstraat 59-14 A

3905 KZ Veenendaal

Tel.: 0318-734297

Website: www.cvbgezondheid.nl

E-mail: cecile@cvbgezondheid.nl

Copyright 2021 | Centrum voor Bedrijfsgezondheid