DE ROLVERDELING

Langdurig ziekteverzuim is voor alle betrokkenen vervelend: voor de zieke, de collega's en de bedrijfsvoering. De overheid, werkgevers, werknemers en instanties als de arbo- en re-integratiedienst  (hierna Arbodienst genoemd), werken daarom samen aan een goede oplossing.

Uit onderzoek blijkt dat de eerste maanden van ziekte bepalend zijn voor de duur van het gehele verzuim. Hoe langer iemand thuis blijft, hoe groter de kans is dat hij of zij in de WIA  terechtkomt. Wanneer de werkgever na een ziekmelding snel met de werknemer in contact komt en de duur van het verzuim en de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan bespreekt, heeft dat in de meeste gevallen een positief resultaat. (Een werkgever mag officieel niet vragen naar de aard van de ziekte) .

Daarom richt de regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter zich vooral op de samenwerking tussen werkgever en de zieke werknemer.

 

Hoofdlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter

Als na zes weken ziekte blijkt dat uw werknemer waarschijnlijk langdurig ziek zal blijven, geeft uw Arbodienst een oordeel over de verzuimsituatie aan u en uw werknemer, inclusief een oordeel over herstel en werkhervatting van de werknemer.

Op basis van dit advies stelt u, samen met de werknemer, schriftelijk een plan van aanpak op. Hierin geeft u aan hoe groot de kans is dat de werknemer weer snel aan het werk kan en welke acties binnen een bepaald tijdsbestek daarvoor nodig zijn. Deze acties zijn gericht op het werken in de huidige functie, in een andere functie binnen het bedrijf of re-integratie bij een andere werkgever.

Ook geeft u aan wat u –beiden- er aan zal doen om die snelle terugkeer op het werk van de werknemer mogelijk te maken. Het kan gaan om een aanpassing van de werkplek of bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding. U benoemt een arbeidsdeskundig casemanager die de verzuim- en re-integratie-begeleiding coördineert. De arbeidsdeskundig casemanager is het eerste aanspreekpunt voor werkgever en werknemer. De werknemer is verplicht om met u te blijven evalueren wat het effect is van die pogingen. Minimaal eens in de zes weken hebt u daarover contact.

 

 

Loondoorbetaling bij ziekte

Is uw werknemer ziek? Dan betaalt u zijn loon door. Ook bent u verantwoordelijk voor zijn/haar re-integratie. Begin hier zo snel mogelijk mee.

Voor meer informatie:

https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/loondoorbetaling/werknemer-is-langdurig-ziek/detail/eerstejaars-evaluatie

RECHTEN EN PLICHTEN

De werknemer en werkgever zijn, vanuit goed werkgever- en werknemerschap, verplicht datgene te doen (of juist na te laten) om arbeidsongeschiktheid te voorkomen of, als dat niet lukt, een passende werkhervatting na te streven.

 

 

HET VERZUIMPROTOCOL

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, worden diverse stappen doorlopen om ervoor te zorgen dat deze zo snel mogelijk weer terug op de werkplek is. Deze stappen vormen de regels waaraan u en uw werknemer zich moeten houden.

 

 

UW ARBODIENST:
Bentacera

Om u maar ook uw werknemers het beste te kunnen bieden bij ziekte en verzuim gaan wij net een stapje verder. Met ontzorgen bedoelen we ook echt ontzorgen. Wij proberen net dat steentje bij te dragen om het voor u wat gemakkelijker te maken. Maar dat kunnen we u natuurlijk het beste vertellen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

 

 

Openingstijden

 

Maandag t/m vrijdag

08:00 uur tot 17:00 uur

A member of Kreston International

A global network of independent accounting firms

Copyright Bentacera · Disclaimer · Privacy & cookies · Voorwaarden · Klachten · Klokkenluidersregeling · Dienstverleningsdocument · Support

Beoordeling door klanten: 4,8/5 - 12 beoordelingen